(ร่าง) พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่…) พ.ศ….

 

นางสุจิตตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่…) พ.ศ….ว่า สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ที่มีการปรับปรุงแก้ไขบางมาตราเป็นระยะและมีการขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะช่วงปี 2563-2564 ดำเนินการเรื่อง “สังคมสูงวัย คนไทยอายุยืน” ใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และ สังคม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน เมื่อพิจารณาในแต่ละมิติ หากสามารถแก้ที่ตัว พ.ร.บ. จะทำให้การทำงานใน 4 มิติดังกล่าวทำได้รวดเร็วชัดเจนและมีความชัดเจนมากขึ้น จึงนำไปสู่การจัดร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่…) พ.ศ….ขึ้น

มี คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย ภายใต้ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) รับผิดชอบ ซึ่งได้มีการประชุมดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติม ก่อนเสนอร่างต่อ กผส.ในปลาย เม.ย. หรือต้น พ.ค. จากนั้นก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 54 ได้บัญญัติถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในด้านต่างๆ ตามกฎหมายบัญญัติคือ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอำนาจหน้าที่ของ กผส. และสิทธิเรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุให้ได้รับเป็นรายเดือน และ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ให้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงกองทุนจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตจากสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษี

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *