“สศช.” ตัดงบประมาณ “โครงการผลาญเงินกู้”

 

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่มี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบผลการประชุมของคณะกรรมการฯ โดยพบว่า โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 รวม 11 จังหวัด มีโครงการกว่า 779 โครงการ จากทั้งหมด 1,791 โครงการ วงเงินกว่า 4,327.9 ล้านบาท ที่คณะกรรมการไม่อนุมัติ

ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนคอนกรีตหรือไหล่ทาง ซึ่งสภาพถนนไม่ได้ชำรุดทรุดโทรมมาก และมีโครงการจัดซื้อโคมไฟติดตั้งริมถนน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น และยังพบว่าบางโครงการที่เสนอขอมานั้น เป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่า รวมไปถึงโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนวัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์ให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนเช่นเดียวกัน จึงไม่อนุมัติโครงการที่เสนอเข้ามาเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่า การดำเนินโครงการนี้อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการเศรษฐกิจฐานรากฯ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์การปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบถนนในพื้นที่ ได้ปรับแผนการใช้จ่ายงบฯเพื่อติดตั้งโคมไฟถนนเพิ่มแสงสว่างเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ไม่อนุมัติ “โครงการที่ไม่คุ้มค่า” กว่า 779 โครงการ วงเงินกว่า 4,327.9 ล้านบาท ก็ถือว่าน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่พิจารณากันอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมของโครงการ

อย่าปล่อยให้ “หน่วยงานของรัฐ”จัดทำโครงการในลักษณะ “ผลาญงบประมาณ” กันอยู่อีกเลย.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สังคม, เศรษฐกิจ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *