คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ (ชุดใหม่)

 

30 มิ.ย.63 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ  ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จำนวน  13 คณะ ดังต่อไปนี้

1.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง รวม 13 คน มี นายปกรณ์ ปรียากร เป็นประธานกรรมการ แทน นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่ลาออก 2.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รวม 15 คน มี คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธาน แทน นายกฤษฎา บุญราช ที่ลาออก 3.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย รวม 14 คน มี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน

4.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม รวม 15 คน มี นายเข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นประธาน แทน นายอัจพร จารุจินดา 5.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ รวม 15 คน มี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธาน แทน นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 6.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 15 คน มี นายรอยล จิตรดอน เป็นประธาน

7.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข รวม 15 คน มี นายอุดม คชินทร เป็นประธาน แทน นายเสรี ตู้จินดา 8.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 15 คน มี นายเสรี วงษ์มณฑา เป็นประธาน แทน นายจิรชัย มูลทองโร่ย 9.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม รวม 14 คน มี นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน

10.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน รวม 15 คน มี นายพรชัย รุจิประภา เป็นประธาน 11.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวม 14 คน มี นายภัคดี โพธิศิริ เป็นประธาน แทน นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 12.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวม 11 คน มี นายวราภรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน 13.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวม 14 คน มี นายนิธิ มหานนท์ เป็นประธาน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ (11 ด้าน) ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศแต่งตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อ วันที่ 15 ส.ค.60 ในช่วงของรัฐบาล คสช.การประชุมของคณะกรรมการมีปัญหา เพราะมีการลาออกของตัวประธานและกรรมการในบางคณะทำให้การปฏิรูปประเทศต้องล่าช้า

“ขอเวลาอีกไม่นาน” แนวทางการปฏิรูปประเทศจะปรากฏให้เห็นเป็น “รูปธรรม” กันมากขึ้น.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *