“เงื่อนไข” การรับ “คนต่างด้าว” เข้าทำงาน

 

กรมการจัดหางาน ได้มีประกาศเรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน เพื่อควบคุมการรับ “คนต่างด้าว” เข้าทำงานกับนายจ้างที่ห้ามคนต่างด้าวทำในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยมีเงื่อนไขให้ “คนต่างด้าว” ที่ได้รับ “ใบอนุญาตทำงาน” ทำงานได้เฉพาะงานที่มี “นายจ้าง” ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงแรงงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

งาน “ขายของหน้าร้าน” นายจ้างที่จะเข้ารับทำงานจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กรณีที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ให้นายจ้างแสดงใบอนุญาต หนังสือรับรอง หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อประกอบพาณิชยกิจ

นายจ้างต้องรับ “คนต่างด้าว” ทำงานขายของหน้าร้าน ตามสัดส่วนสูงสุด ไม่เกิน 20 คน ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑ์การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรอบปีภาษีที่ผ่านมา กรณีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สามารถรับแรงงานได้ 1 คน ชำระภาษีตั้งแต่ 1-50,000 บาท รับได้ 3 คน เกินกว่า 50,000 บาท และทุกๆ 50,000 บาท รับเพิ่มได้ 1 คน แต่ไม่เกิน 10 คน และเมื่อรวมทั้ง 2 เกณฑ์แล้วนายจ้างจะรับได้ไม่เกิน 20 คน ส่วนงาน “กรรมกร” นั้นไม่ได้กำหนดสัดส่วนของจำนวนที่จะรับไว้

หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว “คนต่างด้าว” จะมีความผิดตาม มาตรา 8 โทษปรับ 5,000-50,000 บาท ก่อนผลักดันกลับประเทศ สำหรับ “นายจ้าง” จะมีความผิดตาม มาตรา 9 โทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน  และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี ตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.63 เป็นต้นไป.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *