“คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ฉบับแก้ไขใหม่

 

30 เม.ย.62 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เพื่อให้กำหนดมาตรการการควบคุมวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพิ่มหลักเกณฑ์และแก้ไขหลักเกณฑ์การโฆษณาวัตถุอันตราย รวมทั้งกำหนดให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเพื่อชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตรายและผู้เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

สาระสำคัญที่น่าสนใจ คือ 1.มาตรา 2 พ.ร.บ.นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2.มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “นำเข้า” และ “ส่งออก” ในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ให้ใช้ข้อความตามบทนิยามใหม่ 3.มาตรา 4,5,6,7 ให้เพิ่มบทนิยาม มาตรา 8 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 6 และ มาตรา 7 และให้ใช้ มาตรา 6 และ มาตรา 7 ใหม่แทน

4.มาตรา 6 (ใหม่ ) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ประกอบด้วย (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ (2) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 17 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 8 คน ซึ่ง ครม. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือกฎหมาย และอย่างน้อย 4 คน ให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนขององค์การสาธารณประโยชน์ ด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน ด้านการจัดการปัญหาวัตถุอันตรายในท้องถิ่น หรือด้านสิ่งแวดล้อม

ให้ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และ ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *