คำสั่ง หน.คสช.ยกเลิก ประกาศ คำสั่ง ที่หมดความจำเป็น

 

9 ก.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 9/2562 เรื่องการยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช.บางฉบับที่หมดความจำเป็น โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว 2557 มีคำสั่งให้ยกเลิก ประกาศ คำสั่ง คสช. คำสั่ง หัวหน้า คสช. ตามบัญชีที่หนึ่ง บัญชีที่สอง บัญชีที่สาม บัญชีที่สี่ และบัญชีที่ห้า ท้ายคำสั่ง

บัญชีหนึ่ง ประกาศ คสช. อาทิ เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เรื่องห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล และระบบผ่านดาวเทียม คำสั่ง คสช. เรื่องการห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 61 ฉบับ

บัญชีสอง ประกอบด้วย ประกาศ คสช.เกี่ยวกับการกำหนดให้คดีอยู่ในศาลทหาร อาทิ เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร คำสั่งหัวหน้า คสช.ให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ บัญชีสาม เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการได้มาซึ่งกรรมการประกันสังคม บัญชีสี่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวม 6 ฉบับ

บัญชีห้า เกี่ยวกับการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษเพื่อรองรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

คำสั่งนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

คำสั่ง คสช. ที่ 9/2562 นี้ ก็ต้องขอชื่นชม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ที่มีคำสั่งยกเลิกประกาศ และคำสั่งต่างๆของ คสช.ข้างต้น ที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จากการรัฐประหาร มาเป็นนายกรัฐมนตรี ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในปัจจุบัน

ไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการยกเลิกและแก้ไขโดยสภาฯในอนาคต.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *