สังคมไทยขาด “คุณธรรม” และ “วินัย”

 

3 ก.ค.62 นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงการจัดงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ว่า ปีนี้ ได้จัดกลุ่มเครือข่าย 6 กลุ่มหลักให้เป็นพลังขับเคลื่อนคุณธรรม ซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี 2548 จัดมาแล้ว 9 ครั้ง จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 10 ซึ่งเป็นปีที่มีการถอดบทเรียนองค์ความรู้ช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

ขณะที่ ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากผลการศึกษาสถานการณ์ คุณธรรมของสังคมไทย ปี 62 พบว่า คนในสังคมไทยมีคุณธรรมระดับปานกลาง คือ ร้อยละ 52 และคิดว่าอนาคตจะมีคุณธรรมลดลงถึงร้อยละ 59.10 สาเหตุของการขาดคุณธรรมมาจากความไม่มีวินัย รองลงมาคือ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ขาดความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รู้จักพอ ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ขาดความรับผิดชอบ ขาดความสามัคคี นำมาซึ่งความขัดแย้งในสังคม อีกทั้งการเข้ามาของสื่อโซเชียล ก่อให้เกิดปัญหา 5 อันดับ คือ การใช้วาจาหยาบคาย หลอกลวงกัน มีความขัดแย้งทางความคิด ความสัมพันธ์เสื่อมถอย และเกิดการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม

นอกจากนั้น จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ 6 ภาคีเครือข่าย ได้พบข้อมูลเกี่ยวกับองค์ภาครัฐที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศ คือ ปัญหาการคอร์รัปชันในระบบราชการไทย มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ส่วนด้านการศึกษา พบข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จนถึง ปี 62 สูงถึงร้อยละ 60 ของจำนวนผู้กู้ยืมกว่า 3 ล้านคน ซึ่งเกิดจากความยากจน ขาดวินัยทางการเงิน ขาดจิตสำนึกในการชำระหนี้ ถึงแม้จะมีงานทำแต่ไม่มีเงินเหลือจ่ายคืนกองทุน

เรื่องของ คุณธรรม และ วินัย นี้ พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตสถานให้ความหมายของ คุณธรรม ว่า หมายถึง สภาพคุณงามความดี วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ จากผลของการศึกษาคุณธรรมของสังคมไทยล่าสุดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สังคมไทย มีสภาพคุณงามความดี ที่อยู่ภายในจิตใจ รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนนั้นลดลง

เรามาช่วยกันรณรงค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณธรรม มีวินัย และปลอดคอร์รัปชันกันเถอะ.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สังคม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *